site_logo
border_img

Node Editor (1. část) - Úvod

Vložil Genom Po, 2009-02-02 21:13.
Anotační obrázek

První ze série článků o Node Editoru, si klade za cíl seznámit vás především se základním ovládáním toho nástroje. V dalších dílech se pak zaměříme na podrobnější popis vlastností a prozkoumávání nejrůznějších zákoutí. Návod je napsán pro verzi Blenderu 2.48a.

Úvod

Node Editor je bezesporu velice silným nástrojem, který usnadňuje práci v Blenderu, která by jinak nebyla možná, nebo velice pracná. Jeho první varianta byla zařazena do Blenderu ve verzi 2.42 a od té doby se neustále vylepšuje a přidávají se nové typy nodů. „Nody“ jsou v podstatě malé kartičky. Každá má určitou vlastnost a disponuje několika vstupními a výstupními sokety. Vzájemným propojením soketů tak kombinujeme vlastnosti nodů k požadovanému výsledku. Flexibilita je obrovská, protože počet kombinací propojení je prakticky nekonečný.

Toť vše k úvodu a nyní se vrhneme rovnou k popisu samotného Node Editoru.

Node Editor

Na začátek mi ještě dovolte poukázat na tři hlavní zkratky, které budu zde používat. Těmito zkratkami jsou LMB, MMB a RMB – neboli levé, prostřední a pravé tlačítko myši.

Do okna Node Editoru se dostaneme dvojím způsobem. Buďto přes Window Type, který se nachází v záhlaví 3D okna, kde z položek vybereme zmíněný editor (viz. obrázek), nebo můžeme použít klávesovou zkratku Shift+F3.

obr. 1

Samotný Node Editor se skládá ze dvou editačních módů:

Materiálový Node

Kompozitní Node

Nyní si popíšeme záhlaví obou editačních módů Node Editoru.

obr. 2
obr. 3

Následující položky záhlaví Node Editoru jsou:

View

Select

Add

Node

Přepínač mezi Materiálovými a Kompozitními Nody (ikonky)

Tlačítko Use Nodes

Tlačítko Free Unused

Tlačítko Backdrop

Popup nabídka View slouží ke změně pohledu v okně. To je možné buď výběrem požadované funkce z nabídky nebo pomocí klávesové zkratky a to platí pro všechny popup nabídky v Node Editoru. Všimněte si, že klávesová zkratka je uvedena po pravé straně popup nabídky.

obr. 4

View nabídku tvoří:

Maximize Window/Til Window (Ctrl+šipka nahoru/dolů) - maximalizuje/minimalizuje velikost okna

View All (Home) - tato možnost zobrazí celou node mapu, pokud je příliš velká, vycentruje ji doprostřed okna

Zoom In/Out (Numpad +/-) - přiblížení/oddálení pohledu

Greace Pencil - nástroj pro tvorbu náčrtků

Popup nabídka Select slouží k označení jednotlivých nodů, nebo celých skupin.

obr. 5

Select nabídku tvoří:

Select Linked To (Shift+L) – tato funkce slouží k označení nodů od vybraného k následujícímu

Select Linked From (L) – tato funkce slouží k označení nodů od vybraného k předchozímu

Select/Deselect All (A) – toto slouží k označení/odznačení všech nodů

Border Select (B) – funkce je stejná, jako v editačním módu meshe

Popup nabídka Add slouží k samotnému přidávání nodů. Je rozdělena do několika kategorií a každý editační mód Node Editoru má nabídku odlišnou. O tom ale později.

obr. 6
obr. 7

Popup nabídka Node slouží k základní manipulaci s nody.

obr. 8
obr. 9

Základní nabídku společnou pro obě menu tvoří:

Show Cyclic Dependencies (C) – Tato funkce slouží k zobrazení cyklických závislostí (nekonečná smyčka) – propojka mezi sokety se zobrazí červeně

Rename (Ctrl+R) – Umožňuje si daný nod pojmenovat vlastním názvem

Hide/Unhide (H) – Minimalizuje daný nod

Edit Group (Tab) – Umožňuje editovat skupinu nodů

Ungroup (Alt+G) – Slouží ke zrušení skupiny nodů

Make Group (Ctrl+G) – Vytvoří skupinu nodů

Make Link (F) – Slouží k propojování nodů, stačí jen označit RMB výstup/vstup do nodu

Delete (X) – Pro smazání označeného nodu

Duplicate (Shift+D) – Zduplikuje označený nod

Grab/Move (G) – Pro přesun označeného/označených nodů

U kompozitního nodu je pak navíc ještě:

Connect Node to Viewer (Ctrl+RMB) – Tato možnost zatím nefunguje

Read Saved Full Sample Results (Shift+R) – Slouží k načtení celého render layeru

Read Saved Render Results (R) - Slouží k načtení uložených render layerů

Execute Composite (E) – Slouží pro obnovu/přepočítání node mapy (refresh)

Velmi důležité zastoupení zde mají ikonky, které slouží jako přepínač mezi materiálovými a kompozitními nody.

obr. 10

Levá ikonka, znázorňující kouli představuje materiálové nody a pravá ikonka, znázorňující lidskou tvář představuje kompozitní nody.

Za přepínacími ikonkami v záhlaví node editoru následuje u materiálového nodu kolonka s menu node materiálem. Dále následuje zaklikávací tlačítko Use Nodes, které slouží k samotné aktivaci materiálového nod editoru.

Kompozitní nod editor disponuje též zaklikávacím tlačítkem Use Nodes, které slouží ke stejnému účelu. Dále obsahuje ještě zaklikávací tlačítko Free Unused, které slouží k uvolnění paměti, pokud máte velmi komplexní node mapy – vyžadováno.

Posledním zaklikávacím tlačítkem je zde tlačítko Backdrop, po jehož zakliknutí můžete vidět výsledek node mapy na pozadí kompozitního node editoru. Nejprve však musíte výstup propojit s nodem Viewer.

Nody

Samotné nody lze vkládat do node editoru několika způsoby. Prvním nejznámějším způsobem, je zpřístupnění menu přes mezerník. Další možností je zpřístupnit menu poklikem RMB nebo Shift + A. V neposlední řadě lze též vybrat požadovanou položku z menu v záhlaví node editoru. Možností je víc, ale myslím si, že tyto zde uvedené jsou dostačující.

obr. 11

Na obrázku jsou zobrazeny materiálové nody.

1 – Vstupy

2 – Výstupy

3 – Záhlaví nodu

4 – Propojka

Propojit lze pouze výstupy se vstupy. Z výstupního soketu daného nodu lze vyvést několik propojek, avšak do vstupního soketu lze přivést pouze jednu vstupní propojku.

obr. 12

Nody mezi sebou se spojují stylem tzv. drag & drop, čili kliknete LMB a podržíte tlačítko na požadovaném soketu a přetáhnete vytvářející se křivku do jiného soketu. Druhý způsob spojování nodů je viz. oranžový soket. Přerušit spojení mezi nody se dělá tak, že kliknete LMB a podržíte tlačítko, po provedení tahu se kurzor myši změní na štětec s obdélníkovým výběrem. Pak jen stačí „přeškrtnout“ propojku a spojení mezi nody se přeruší. Druhou možností je uchopit LMB výstupní soket (drag & drop) a propojení ze soketu jakoby vytrhnout.

Barevné označení soketů:

obr. 13
Žlutý soket – je určen pro vstup/výstup barevné informace (pro RGB generátory, obrázky)obr. 14
Šedý soket – je určen pro hodnoty (číselné informace – např. value map, alfa map atd).obr. 15
Modrý soket – je určen pro informace o vektorech/koordinátech/normáláchobr. 16
Oranžový soket – zobrazí se pouze v případě, že soket jakékoliv barvy označíte pomocí RMB. Označit jdou maximálně dva sokety a ty poté můžete propojit stisknutím klávesy F. Toto se hodí, pokud máte rozsáhlou node mapu

Záhlaví samotného nodu tvoří následující prvky:

obr. 17
obr. 18
Šipky slouží k minimalizaci daného nodu – podobně jako Hide/Unhide (H), viz. následující obrázek.

obr. 19
obr. 20

Vedle šipky následuje text, který reprezentuje název daného nodu. Samotný nod můžeme pojmenovat dle libosti. Po stisknutí klávesové zkratky Ctrl + R se objeví pole, kam můžeme vepsat nový název nodu, který se poté zobrazí v záhlaví nodu uzavřen v kulatých závorkách.

obr. 21

Dále následuje ikonka „plus“

obr. 22
obr. 23
Tyto ikonky reprezentují možnost skrýt nevyužité sokety na daném nodu, viz obrázek.

obr. 24

obr. 25
Tato ikonka reprezentuje možnost skrýt různá menu, viz obrázek.

obr. 26

obr. 27
obr. 28
Nakonec ikonka „koule“ umožňuje skrýt samotné náhledy, viz obrázek.

obr. 29

Je zde též možnost tyto prvky různě kombinovat, viz obrázek.

obr. 30

A – základní stav

B – zakliknutá ikonka „plus“

C – zakliknutá ikonka „obdélníčků“

D – zakliknutá ikonka „koule“

E – zakliknutá ikonka „plus“ a ikonka „obdélníčků“

F – zakliknutá ikonka „obdélníčků“ a „koule“

G – všechny ikonky jsou zakliknuty

H – zakliknutá ikonka „šipky“

A nakonec je zde možnost měnit velikost samotné node karty, která se provádí kliknutím LMB na pravý dolní roh node karty a následným tahem. Min/max velikost node karty je však limitována.

Node Groups

Nody se dají seskupit do menších či větších skupin, které tak šetří místo na ploše node editoru.

Skupinu nodů (node groups) lze seskupit pomocí klávesové zkratky Ctrl + G, nejprve je však třeba dané nody označit. Danou skupinu nodů (node groups) lze snadno poznat dle zeleně zabarveného záhlaví nodu. Lze ji též libovolně pojmenovat vepsáním textu do textového pole NT – Node Tree name.

obr. 31

Pokud by bylo potřeba danou skupinu nodů editovat, stačí stisknout klávesu klávesu Tab a nody se opět rozvinou.

obr. 32

Pomocí klávesové zkratky Alt + G danou skupinu zrušíme.

Již jednou vytvořené skupiny nodů lze opětovně vložit – Space -> Add -> Group, nebo z menu v záhlaví či poklikem RMB.

Do skupin nodů nelze vkládat materiálové nody či výstupní nody, abychom nedostali materiálový nod hned dvakrát (jeden mimo skupinu a jeden uvnitř skupiny nodů) – respektive se toto nedoporučuje, v případě vložení výstupního nodu do skupiny nodů, bychom poté neměly k dispozici výstupní soket z této skupiny nodů.

U kompozitního nodu nelze do skupin vkládat Render Layer nod (Blender vám to neumožní) a výstupní nody (jako jsou Viewer, Split Viewer atd.).

Navigace v Node Editoru

Navigace v Node Editoru je stejná, jako v ostatních oknech Blenderu. Přidržením prostředního tlačítka myši, lze volně pohybovat s pozadím node editoru (při emulaci – Alt + přidržení LMB). Přibližování/oddalování se provádí pomocí Ctrl + přidržení MMB a pohybem vpřed/vzad anebo scrollovacím kolečkem myši.

Tímto bych celý článek, zabývajícím se úvodem do Node Editoru zakončil a příště se budu věnovat materiálovému nodu.- Genom -

© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal